Työtiloja, joissa on sitä jotain.

Ju­ju on tii­viin kiin­teis­töviisikon muo­dos­ta­ma yri­tys­kam­pus, jol­la teh­dään, on­nis­tu­taan, koh­da­taan ja viih­dy­tään.

Conficap

Miksi Juju?

1 Sinä

Si­tä saat, mi­tä ti­laat. Mi­tä juu­ri si­nun yri­tyk­se­si toi­mi­ti­loil­taan toi­voo? Ju­jun ti­lat ja pal­ve­lut ovat rää­tä­löi­tä­vis­sä kun­kin vuok­ra­lai­sen tar­peen ja tyy­lin mu­kaan. Si­nä yh­des­sä mui­den käyt­tä­jien kans­sa olet ko­ko hom­man ju­ju.

2 Sujuvat palvelut

Ju­jun jä­se­net kes­kit­ty­vät sii­hen, min­kä par­hai­ten osaa­vat. Me teem­me sa­moin: var­mis­tam­me käyt­tä­jil­le rul­laa­van ar­jen ja lu­va­tun mu­kai­ses­ti toi­mi­vat ti­lat – jo­ka päi­vä.

3 Synergia

Hy­vää ener­giaa ei kan­na­ta kah­li­ta. Ju­jus­sa ih­mi­set, aja­tuk­set ja rat­kai­sut liik­ku­vat jous­ta­vas­ti vii­den kiin­teis­tön vä­lil­lä. Vuok­ra­lais­ten käy­tös­sä ole­vat pal­ve­lut te­ke­vät ar­jes­ta su­la­vaa ja so­siaa­lis­ta.

4 Sijainti

Ju­juun ajaa, pol­kee tai ju­nai­lee. Pi­tä­jän­mä­ki on eri­no­mais­ten ja run­sai­den lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la.

Kiinteistöjen kuvitus