Tehoa jakamisesta, voimaa ympäriltä.

Ju­jus­sa jae­tut re­surs­sit ovat tä­tä päi­vää. Pal­ve­lu­va­li­koi­mas­ta löy­ty­vät niin hel­pos­ti va­rat­ta­vat ko­kous­ti­lat kuin yh­teis­käyt­töau­to­kin.

Ny­kyai­kai­ses­sa ar­kiym­pä­ris­tös­sä yri­tys­ten vä­li­nen yh­teis­työ on su­ju­vaa ja vai­va­ton­ta.

Ju­jun ar­ki on ket­te­rää ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta. Toi­mi­vat pal­ve­lut pa­ran­ta­vat myös vuok­ra­lais­ten te­hoa ja tuot­toa.

Ju­ju­lai­sil­la on käy­tös­sään laa­ja pal­ve­lu­pa­let­ti, jo­ta ku­kin käyt­tää tar­pei­den­sa mu­kaan. Pal­ve­lui­den ja­ka­mi­nen pi­tää ku­lut ku­ris­sa ja ruok­kii kam­puk­sen si­säis­tä sy­ner­giaa. Kun ar­jen hin­ta-laa­tu -suh­de on koh­dil­laan, voi re­surs­sit suun­na­ta olen­nai­seen. Vä­hem­män mut­kia ar­keen, li­sää elä­mää työe­lä­mään.

Kam­puk­sen pal­ve­lut on jaet­tu pe­rus­pal­ve­lui­hin ja tar­peen mu­kaan hyö­dyn­net­tä­viin. Kaikki palvelut ovat jokaisen jujulaisen käytettävissä huolimatta siitä, missä kiinteistössä työskentely tapahtuu.

Pal­ve­lui­den avain­sa­nat

  1. Jaet­ta­vuus
  2. Jous­ta­vuus
  3. Kus­tan­nus­te­hok­kuus

Sujuva arki

Vuokraan kuuluvat peruspalvelut

Sii­vous

Sii­voo­jat ovat olen­nai­nen osa kam­puk­sel­la toi­mi­vien am­mat­ti­lais­ten yh­tei­söä. Kaik­kien ar­ki rul­laa, kun ti­lo­jen siis­tey­des­tä vas­taa tut­tu hen­ki­lö, jon­ka työn jäl­ki on ta­sai­sen laa­du­kas­ta.

Kulunvalvonta

Kut­su­vuut­ta tur­val­li­suu­des­ta tin­ki­mät­tä: kam­puk­sen ti­lat on ra­jat­tu kai­kil­le avoi­miin, ju­ju­lai­sil­le yh­tei­siin ja vain si­nun yri­tyk­se­si saa­vu­tet­ta­viin. Ju­jus­sa tie­to­si ja työ­si ovat ai­na tur­vas­sa.

Aulapalvelut

Asian­tun­te­va au­la­pal­ve­lu on kam­puk­sen käyn­ti­kort­ti. Vas­taa­no­ton kaut­ta kul­ke­vat vie­raat ote­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti vas­taan ja opas­te­taan oi­keaan suun­taan. Aula myös palvelee jujulaisia kaikissa Kampuksen palveluihin liittyvissä asioissa.

Kiinteistönhoito

Ju­ju­lai­set tie­tä­vät ai­na, ke­nel­le pul­ma­ti­lan­tees­sa soit­taa. Virka-aikaan huoltohenkilöihin saa helposti ja varmasti yhteyden aulan kautta, muina aikoina Aren palvelukeskuksen. Jot­ta työar­ki ei tur­haan tak­kua.

Yhteystiedot Aren palvelukeskukseen löydät yhteystiedot-sivulta.

  • Toimivat sosiaalitilat
  • Elinkaariajattelun mukainen ympäristönhuolto

Tasapainoa toimistolle

Tarpeen mukaan hyödynnettävät lisäpalvelut

Ravintola ja catering

Ju­jun ra­vin­to­la­pal­ve­lut elä­vät kam­puk­sen ryt­mis­sä tar­jo­ten laa­du­kas­ta lou­nas­ta ja vä­li­pa­laa, sekä täyt­täen ju­ju­lais­ten ca­te­ring-tar­peet.

Kokouskeskus ja auditorio

Kampuksen ko­kous- ja työ­pa­ja­ti­lat tar­joa­vat va­kuut­ta­vat puit­teet isoil­le ta­pah­tu­mil­le, pie­nem­mil­le pa­la­ve­reil­le ja osal­lis­ta­val­le ryh­mä­työs­ken­te­lyl­le. Myös talon ulkopuolisille.

Katso hinnat sekä lisätiedot esitteestä

Yhteiskäyttöauto

Huo­let­to­mas­ti pai­kas­ta toi­seen: ju­ju­lais­ten vuok­rat­ta­vis­sa ole­val­la Omago-autolla mat­kat pa­la­ve­rei­hin su­ju­vat edul­li­ses­ti ja eko­lo­gi­ses­ti.

Saunatilat

Tyy­lik­käis­sä sau­na­ti­lois­sa kruu­na­at ko­kous­päi­vän tai ot­atte ju­ju­lais­ten yh­tei­set sau­na­vuo­rot vir­kis­tä­väk­si osak­si viik­ko­ru­tii­nia. Syksyllä 2020 uusitut tilaussaunat ja niiden yhteydestä löytyvät kokoustilat ovat vuokrattavissa myös talon ulkopuolisille yrityksille, yhdistyksille ja seuroille.

Katso hinnat sekä lisätiedot esitteestä

Kuntosali

Elokuussa 2020 täysin uusittu kuntosali pal­ve­lee kaik­kia kam­pus­lai­sia, jot­ka ha­lua­vat aloit­taa, vauh­dit­taa tai nol­la­ta työ­päi­vän­sä hikoil­len.

Hyvinvointipalvelut

Ju­ju­lais­ten käy­tös­sä on jouk­ko työ­hy­vin­voin­nin asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka vas­taa­vat kam­puk­sen hie­ron­ta- ja ryh­mä­lii­kun­ta­pal­ve­luis­ta. Palvelut tulevat käyttöön heti tilojen valmistuttua.