Onko yrityksessäsi sitä jotain? Tervetuloa Jujuun.

Toi­mi­ti­lan ei tar­vit­se ol­la tyl­sä. Ar­ki voi ol­la su­ju­vaa, mu­ka­vaa ja yh­tei­söl­lis­tä.

Ju­jus­ta löy­dät yri­tyk­sel­le­si pit­käai­kai­sen ko­din.

Va­paat toi­mi­ti­lat

Ju­ha Huus­ko­nen

Kiin­teis­tö­pääl­lik­kö, Con­fi­cap Oy

010 400 6446
juha.huuskonen@conficap.com

Ju­ju au­la­pal­ve­lut

Ta­ko­mo­tie 8

0400 304 342
aula.juju@confidepalvelut.fi

Pal­ve­lut vuok­ra­lai­sil­le

He­li Rai­nos

Pal­ve­lu­pääl­lik­kö, Con­fi­de Toi­mi­ti­la­pal­ve­lut Oy

0400 138 698
heli.rainos@confidepalvelut.fi

Kiin­teis­tö­huol­to

Are pal­ve­lu­kes­kus

020 530 5700
asiakaspalvelukeskus@are.fi

Ra­vin­to­la

Kir­si Leh­ti­nen

Ju­jun ra­vin­to­lat / Smar­teat

040 351 5396
kirsi.lehtinen@smarteat.fi
smar­teat.fi

Juju somessa

FacebookFacebook LinkedInLinkedIn

Con­fi­cap vä­lit­tää kiin­teis­töis­tään, ih­mi­sis­tä nii­den si­säl­lä ja pla­nee­tas­ta nii­den ym­pä­ril­lä.

Con­fi­cap on suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, vas­tuun­sa tun­nis­ta­va ja yl­peä­nä kan­ta­va kump­pa­ni. Kiin­teis­tö­ke­hi­tys­hank­keit­tem­me avain­sa­no­ja ovat kes­tä­vä ke­hi­tys, ener­gia­te­hok­kuus ja eko­lo­gi­suus. Toi­min­taam­me mää­rit­tää jat­ku­va tah­to pa­ran­taa ja uu­dis­tua, mi­kä kos­kee se­kä ym­pä­ris­tön et­tä koh­teit­tem­me käyt­tä­jien hy­vin­voin­tia.

Olem­me vuok­ra­lais­tem­me ar­jes­sa ja kiin­teis­tön ke­hi­tyk­ses­sä ak­tii­vi­ses­ti läs­nä. Ha­luam­me sii­vit­tää asiak­kait­tem­me me­nes­tys­tä tar­joa­mal­le heil­le par­haat mah­dol­li­set puit­teet.